COMMISSIE PENSIOENEN

Pensioengerechtigden
meest positief ov
er PFI

In het jaarlijks door Pensioenfonds ING gehouden klantentevredenheidsonderzoek in 2018 is de algemene tevredenheidsscore met 7,7 tegenover 7,8 in 2017 stabiel gebleven. Opvallend aan de scores voor de ‘begrijpelijkheid communicatie’ en het ‘vertrouwen in het fonds’ is dat deze met enkele procenten lager uit vielen in 2018. Met name de algemene tevredenheid onder gewezen deelnemers, de oud-medewerkers die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, was iets minder hoog.

In mei 2018 hield Pensioenfonds ING (PFI) het jaarlijkse onderzoek naar de tevredenheid van deelnemers over de dienstverlening, communicatie en pensioenbewustzijn. PFI gebruikt de uitkomsten om de dienstverlening te verbeteren. “Het rapportcijfer voor de algemene tevredenheid was met 7,7 nagenoeg gelijk aan 2017 (7,8). Hoewel iets lager dan in 2017 zijn de uitkomsten over het geheel genomen positief”, aldus PFI op de eigen site.

Aldrik Venemans, uitvoerend bestuurder en directeur van het bestuursbureau zegt in een reactie op de uitkomsten: “De uitkomsten van het onderzoek zijn over de hele linie iets minder hoog. Maar het is goed te zien dat deelnemers overwegend positief zijn. We vinden het belangrijk om te weten hoe deelnemers over het Fonds en zijn dienstverlening denken, zodat we ons kunnen richten op mogelijke verbeterpunten. Het volgende klanttevredenheidsonderzoek staat voor eind maart gepland en ik wil alle deelnemers die we hiervoor benaderen alvast oproepen om ons hun feedback te geven!”

De groep ‘gewezen deelnemers’ wordt gevormd door voormalige ING- en NN-medewerkers die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Hun vertrouwen in PFI daalde van 83% naar 76% van deze groep in beide jaren en 41% van hen ervaart het fonds als ‘zelfstandig’ tegenover 64% van de andere deelnemers en de pensioengerechtigden.


Aandacht

In reactie op deze cijfers laat bestuurslid van VO-NN Dolf Santbulte weten: “Het bestuur VO-NN is blij met de goede en stabiele algemene tevredenheidsscore van het PFI. Dat de scores voor gewezen deelnemers lager zijn dan die voor gepensioneerden is niet ongebruikelijk. Het maakt verschil of je pensioen in de toekomst ligt of dat je het al krijgt. Maar dat de scores voor gewezen deelnemers daarnaast ook wat zijn gedaald valt op en vinden wij wel een punt van aandacht.”


Geschoonde prijsindex (1,68%) vanaf 2019

Pensioenfonds ING geeft per 1 januari 2019 een volledige toeslag op basis van de prijsindex (de zogeheten ‘indexatie’) van 1,68% aan deelnemers die de prijsindex als toeslagmaatstaf volgen. Het gaat hierbij om de ingegane en opgebouwde pensioenen van de meeste oud-medewerkers, de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers.

Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het percentage van de afgeleide consumentenprijsindex (prijsinflatie) van 1,68% over de periode oktober 2017-oktober 2018. Daarop heeft het PFI-bestuur besloten om toeslag te verlenen ter hoogte van de volledige prijsinflatie. (Bron: website PFI.)

COMMISSIE SOCIAAL ECONOMISCHE BELANGEN

Positieve Gezondheid, een andere kijk op je gezondheid

Meet jezelf met de online vragenlijst

Je eigen gezondheid in de gaten houden? Is dat alleen een kwestie van je fysieke gesteldheid? Of gaat het er ook over hóe je je gezondheid beleeft? En: wat is gezond nu eigenlijk en wat versta je eronder?


Machteld Huber, onderzoeker en voormalig huisarts, heeft 2000 mensen gevraagd wat zij zelf verstaan onder gezondheid. Uit haar onderzoek blijkt dat gezondheid veel breder is dan het afwezig zijn van een ziekte. Je gezondheid is ook afhankelijk van hoe je in je vel zit. Hoe je om gaat met problemen in je lichaam en veranderingen in je omgeving. Gelukkig zijn of je eenzaam voelen. Controle hebben over je leven. Allemaal elementen die er mee te maken hebben of jij je gezond en energiek voelt. Natuurlijk op een manier die bij jou past. Dat is het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.


De 6 pijlers van Positieve Gezondheid

1. Hoe voel ik me lichamelijk?

2. Hoe gaat het mentaal met me?

3. Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn eigen toekomst?

4. Lukt het me te genieten van het leven?

5. In hoeverre kan ik meedoen in de samenleving?

6. Hoe ziet mijn dagelijks leven eruit?


Het gebruik van Positieve Gezondheid

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wordt door steeds meer zorg- en hulpverleners toegepast. Een groeiend aantal huisartsen gebruikt het om samen met de patiënt in kaart te brengen hoe het met de gezondheid in brede zin zit. Dat kost extra tijd, maar levert ook besparingen op. Zo merkte een huisarts in Limburg dat het aantal doorverwijzingen naar de specialist afnam. Dat gold ook voor het medicijngebruik en het aantal bloedonderzoeken. Niet altijd bleek (meer) medische zorg de oplossing te zijn. Door de aard van de klachten waren er ook oplossingen in het zogenoemde Sociale Domein. Bijvoorbeeld het inschakelen van maatschappelijk werk, het gaan sporten, een cursus volgen of de stap maken naar dagbesteding.


Kan je zelf ook iets met Positieve Gezondheid?

Ja, dat kan zeker. Machteld Huber en haar collega’s hebben een mooi hulpmiddel ontwikkeld waarmee je kunt meten hoe het met jouw persoonlijke Positieve Gezondheid is gesteld.

Je gaat hiervoor naar www.mijnpositievegezondheid.nl en beantwoordt 42 vragen over de 6 pijlers. Aan de hand van het zogenoemde spinnenwebmodel wordt je Positieve Gezondheid in kaart gebracht. Dat spinnenwebmodel kan je downloaden, opslaan en printen.

Zie het als een 0-meting. Ben je tevreden met je scores, prima! Denk je op bepaalde gebieden moet ik iets gaan doen, bespreek dat dan eens met iemand die je (en die jou) goed kent. Dat hoeft zeker niet altijd een zorg- of hulpverlener te zijn. Je kunt het natuurlijk ook gebruiken als input voor een gesprek met je (huis)arts. Nog niet alle artsen of hulpverleners zijn bekend met de Positieve Gezondheid methodiek.

Op de site www.mijnpositievegezondheid.nl tref je ook een overzicht met tips aan. Tips over de onderwerpen (de pijlers) van Positieve Gezondheid. Wellicht interessant om te kijken of er iets bij zit wat je kunt gebruiken om op een prettige manier ouder te worden.

Jan Pouw