• Hoe staan PFI en de CDC-fondsen ervoor?

• Inkoppertjes: beweegtips voor elke dag VERANTWOORDINGSORGAAN-PFI

• Van de 'VO-tafel' van PFI

PENSIOENENCOMMISSIE

Hoe staan PFI en de CDC-fondsen er voor?

Wat ziet de Pensioencommissie aan gevolgen van de coronacrisis bij Pensioenfonds ING (PFI) en de CDC-fondsen? Wim Evers zet wat bekend is op een rijtje.

Wij zijn inmiddels allemaal vertrouwd met het Covid-19-virus, in de wandelgangen coronavirus genoemd. Volgden we eerst de berichten uit China (Wuhan) als een redelijke “ver van mijn bed show”, de gevolgen zijn nu wereldwijd voelbaar en elk land zoekt naar wegen om het virus terug te dringen. Wij konden toen ook niet zien aankomen dat de wereldwijde maatregelen, en vooral de zogeheten lock-down (al dan niet intelligent) en de sluiting van de grenzen en het eigen luchtruim, tot zo´n grote en veelomvattende economische neergang zouden leiden. Op een enkele uitzondering na worden alle typen bedrijven en ondernemingen er door geraakt. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de dekkingsgraden van alle pensioenfondsen in Nederland inclusief die van ING en NN. Onderstaand een deel van de reactie die Pensioenfonds ING (PFI) op de website heeft geplaatst:

“Er is op dit moment veel nieuws over coronavirus. Wereldwijd zijn ingrijpende maatregelen getroffen om dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen hebben directe gevolgen voor ons dagelijks leven, onze dagelijkse werkzaamheden en voor, in ieder geval, de kortetermijneconomie. Het bestuur volgt de ontwikkelingen rondom corona op de voet. Hieronder leest u welk effect de onrust rondom het virus nu heeft op uw pensioen. Wij doen er alles aan om de dagelijkse bedrijfsvoering zo ongestoord mogelijk te continueren. Hiertoe hebben wij samen met onze uitvoeringsorganisatie diverse maatregelen genomen. Dit maakt dat de belangrijke onderdelen van de uitvoering doorgang kunnen blijven vinden, zoals de pensioenaanvragen en de tijdige uitbetaling van de pensioenuitkeringen. Als gevolg van het coronavirus staan de financiële markten onder druk. Ook voor ons betekent het dat de waarde van onze beleggingen is gedaald door met name de scherpe daling van de aandelenprijzen. Ook is de rente opnieuw aan het dalen wat onze verplichtingen doet toenemen. Dit zijn allemaal ontwikkelingen van de laatste weken en deze zullen een grote negatieve impact hebben op onze dekkingsgraad als dit zo blijft. De komende periode zal duidelijk worden of de aandelenprijzen zich weer zullen herstellen en tot welk niveau, en/of de rente weer wat zal stijgen. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en houden u via onze maandelijkse dekkingsgraadberichten en via de website op de hoogte.”

Meer info over de CDC-ING- en CDC-NN-fondsen De grote meerderheid van de leden van onze verenigingen heeft pensioen opgebouwd bij het PFI of heeft al langer of korter een pensioenuitkering van dat fonds. Maar er zijn ook leden (de zogeheten gewezen deelnemers of “slapers”) die nog niet een pensioenuitkering krijgen uit het PFI, terwijl ze ook nog pensioen hebben opgebouwd in een van de beide CDC-fondsen. Het leek ons goed, omdat in de VO-belangen vaak uitsluitend nieuws over het PFI en de ontwikkeling daarvan staat, om deze keer iets te schrijven over de CDC-NN en CDC-ING fondsen. Zoals bekend is op 1 januari 2014 het Pensioenfonds door ING en NN verzelfstandigd en zit het tot die datum opgebouwde pensioen van alle (oud- en ex-) ING- en NN-medewerkers in dat fonds. Er is een onafhankelijk bestuur en de inkomsten van het fonds bestaan uitsluitend uit de opbrengst van de beleggingen. Het is een zogeheten “gesloten fonds” en er komen geen nieuwe deelnemers bij. Er is dus ook geen sprake meer van binnenkomende pensioenpremie van werkgevers en werknemers. Karakter PFI Het karakter van het PFI is dat het een zogenaamd Collective Defined Benefit fonds is. Dit houdt in dat er sprake is van een van te voren toegezegd pensioen (Defined Benefit) op de ingangsdatum van de pensioen­gerechtigde leeftijd. Op 1 januari 2014 kwamen alle medewerkers die op dat moment bij NN werkten, in het CDC-NN pensioenfonds en werd dat voor hen van toepassing. Alle medewerkers die bij ING werkten, kwamen in het CDC-ING-pensioenfonds en zo werd dat voor hen van toepassing. Zoals hiervoor al geschreven bleven de voor hen opgebouwde pensioenrechten tot 1 januari 2014 “achter” bij het Pensioenfonds ING.

Karakter CDC-NN en CDC-ING pensioenfondsen CDC staat voor Collective Defined Contribution: niet het pensioenresultaat (defined benefit), maar de jaarlijkse premie staat vast. Omdat we gemiddeld steeds ouder worden en we de schokken op de financiële markten niet precies kunnen voorspellen, weten we pas achteraf of de premies en rendementen toereikend zijn. De pensioenopbouw, de pensioenuitkeringen en de toekomstige toeslagen staan niet vast. Ze zijn namelijk afhankelijk van de financiële middelen van ING resp. NN CDC Pensioenfonds. Het risico dat de deelnemer minder pensioen krijgt dan hij/zij nodig heeft of dacht te krijgen, ligt bij de deelnemer. Wat betekent dit nu precies? De CDC-pensioenregeling is voor alle werknemers hetzelfde, maar ieders persoonlijke situatie is anders. Solidariteit is een belangrijk uitgangspunt in de CDC-pensioenregeling. Dat betekent dat positieve en negatieve resultaten tussen de werknemers gedeeld worden. De CDC-pensioenregeling werkt als volgt:

 • ING/NN betaalt jaarlijks een vastgestelde premie aan ING/NN CDC Pensioenfonds en ook de deelnemer betaalt pensioenpremie.
 • De deelnemer bouwt pensioen op over het salaris dat hij/zij verdient tot een bepaald fiscaal maximum. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast aan het fiscale maximum. Dit noemen wij het pensioensalaris.
 • Daarbij wordt ook rekening gehouden met de AOW. Over een vast deel van het salaris bouw je daarom geen pensioen op. Dat deel heet de franchise.
 • Zolang een deelnemer in dienst is bij ING/NN gaat hij/zij per jaar pensioen opbouwen over de pensioengrondslag die hoort bij het pensioensalaris dat de deelnemer verdient in dat jaar. Dit systeem noemen we middelloon.
 • De premie wordt belegd. Het rendement is samen met de premie nodig om het pensioen te kunnen uitkeren en ook om het te kunnen verhogen met toekomstige toeslagen.
 • Toeslagen zijn belangrijk voor de koopkracht van het pensioen bij inflatie. Rendement is onzeker. Daarom staat niet vast of de deelnemer ieder jaar (de volledige) toeslag krijgt over zijn/haar pensioen. Het is dus onzeker of de deelnemer ieder jaar de inflatie kan bijhouden.

Premies kunnen ontoereikend zijn en rendementen kunnen tegenvallen. Dit leidt tot minder pensioenopbouw, minder of zelfs geen toeslagverlening, en zodoende tot een lager pensioenresultaat. In een CDC-pensioenregeling zijn alle risico’s naar de deelnemers verschoven. De pensioenopbouw en de toeslagen zijn dus voorwaardelijk, afhankelijk van de financiële middelen van ING/NN CDC Pensioenfonds.  En voor het eerst in het bestaan van de beide CDC-fondsen is er voor dit jaar sprake van een korting op de opbouw van het pensioen van de deelnemers. Daarnaast zitten beide fondsen in een situatie waarbij ze een herstelplan moeten schrijven, en gedurende die tijd is er geen indexatie toegepast, maar wordt wel genoteerd hoeveel indexatie er “gemist” is. Ten slotte nog wat recente cijfers over de omvang van beide fondsen (eind 2019, met dekkingsgraad wordt beleidsdekkingsgraad bedoeld):

Verantwoording: Voor het artikel over beide CDC fondsen heb ik voor het grootste deel gebruik gemaakt van de informatie die beschikbaar is op de websites en de nieuwsarchieven van beide fondsen nn.cdcpensioen.nl en ing.cdcpensioen (Wim Evers, voorzitter Pensioencommissie)

COMMISSIE SOCIAAL ECONOMISCHE BELANGEN

Inkoppertjes:

beweegtips voor elke dag

Wij zitten nog volop in de crisis als gevolg van het coronavirus. Is dat een goed of een slecht moment om je over het nut van bewegen te informeren? Naar onze mening maakt het niet uit. Bewegen hoort er altijd bij, coronacrisis of niet. Thuis voldoende beweging krijgen of in de buitenlucht is, uiteraard met inachtneming van de RIVM leefregels, hard nodig.

Zoals gezegd, bewegen is nodig, meer bewegen is beter. De beweegrichtlijnen voor ouderen maken dat ook duidelijk: Beweeg minstens 150 minuten per week matig intensief. Doe minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten en doe als oudere ook balansoefeningen. Belangrijk is dat je veel stilzitten moet zien te voorkomen. Maar hoe doe je dat dan? BeterOud heeft een groot aantal beweegtips op een rij gezet. BeterOud en bewegen BeterOud is een consortium van partijen die als ambitie heeft om wonen, welzijn en zorg met en voor ouderen te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Koepel Gepensioneerden (KG), waar VO-NN lid van is, is één van de partners in BeterOud en nauw betrokken bij het ontwikkelen van een leuke tool die gebruikt kan worden om informatie over bewegen te vinden. ‘We bewegen vaak al meer dan we denken,’ zegt Jan Pouw van KG en betrokken bij BeterOud. ‘In het kader van preventie hebben we met senioren om de tafel gezeten om te kijken wat hen daarin aanspreekt. Eigenlijk is het heel simpel, zo bleek. Iedereen weet wel dat meer bewegen goed voor je is en wat je kunt doen is heel vanzelfsprekend. Wij hebben daarom een aantal beweegtips op een rij gezet. Die vonden we zo logisch dat we ze Inkoppertjes hebben genoemd. Maar zoals Johan Cruijff al zei: je moet schieten, anders kun je niet scoren. Dus ga het gewoon doen is ons advies.’

De beweegtips De beweegtips op de site van BeterOud zijn heel divers. Ze variëren van het huishouden doen (zoals stofzuigen en bed opmaken), de trap op- en aflopen en tuinieren tot beweegoefeningen die je thuis kunt doen en beweegactiviteiten in de buurt. Bij de activiteiten worden voorbeelden gegeven en wordt verwezen naar mogelijkheden om je aan te sluiten bij verenigingen of groepsverbanden. Jan Pouw: ‘Er is voor elk wat wils. Ook als je conditie wat minder is of als je door een ziekte of ongemak wat minder goed kunt bewegen. Wij vinden het belangrijk dat je beweegt op een manier die goed bij je past.’ Inkoppertjes Een leuk hulpmiddel om je te oriënteren op beweegtips die je elke dag kunt gebruiken: Inkoppertjes. Ben je nieuwsgierig geworden, waar je mee aan de slag kunt? Kijk dan hier. (Commissie Sociaal Economische Belangen, met dank aan Jan Pouw)

VERANTWOORDINGSORGAAN-PFI

Van de ‘VO-tafel’ van PFI

Waarover spreekt het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds ING (VO-PFI)? Commissielid Ron van Alphen bericht over de lopende kwesties.

Corona In 2020 is er een externe ontwikkeling die een mogelijk zeer grote impact heeft op Pensioenfonds ING (PFI): de coronacrisis. Er is op het moment van schrijven van deze tekst veel nieuws over het Covid-19 (coronavirus). Wereldwijd zijn om dit virus onder controle te krijgen ingrijpende maatregelen getroffen die directe gevolgen hebben voor ons dagelijks leven, werk en economie. De coronacrisis vraagt zowel van het Algemeen Bestuur (AB) als van het Bestuursbureau (BB) van PFI de maximale aandacht. Voor het Verantwoordingsorgaan (VO) is belangrijk om te zien hoe het AB en BB in een crisistijd als deze opereren. Het VO wordt driewekelijks bijgepraat door het AB. De volgende aspecten zijn hierbij voor het VO van belang: Financiële situatie PFI:

 • Wat zijn de grootste (financiële en niet-financiële) risico’s van PFI op dit moment?
 • Impact op risicolimieten en eventuele andere limieten. Operationele continuïteit:
 • Situatie bij het BB,
 • Situatie bij uitbestedingspartners PFI. Communicatie door PFI,
 • Aanvullende maatregelen PFI. Het VO is betrokken en houdt vanuit zijn rol vinger aan de pols.

Adviesaanvraag Communicatie­beleidsplan 2020-2023 In januari 2020 heeft het AB van PFI een aanvraag ingediend bij VO-PFI voor een advies over het Communicatiebeleidsplan 2020-2023 van PFI. In november 2019 en februari 2020 is het beleidsplan door betrokken communicatiemedewerkers van het BB en van het Fonds gepresenteerd aan de Communicatie Pensioen Commissie (CPC) van het VO. In zijn oordeel heeft het VO zich onder meer laten leiden door de Wet pensioencommunicatie (hierna: Wp). De centrale beleidsdoelstelling in de wet Wp is als volgt uitgesplitst:

 1. de deelnemer weet hoeveel pensioen deze kan verwachten; 
 2. de deelnemer kan nagaan of dat voldoende is;
 3. de deelnemer is zich bewust van de risico’s van zijn of haar pensioen en
 4. de deelnemer krijgt inzicht in keuzemogelijkheden.

Kortom, pensioeninformatie moet de deelnemer handelingsperspectief geven. In het Communicatiebeleidsplan dat aan het VO is voorgelegd staat een aantal zaken centraal:

 • tevredenheid van de deelnemer over de dienstverlening,
 • maximaal pensioenbewustzijn,
 • begrijpelijke communicatie,
 • hoog vertrouwen,
 • hoog digitaal bereik.

Extra aandacht zal gegeven worden aan de persoonlijke situatie van de deelnemer. Er zal meer gecommuniceerd worden in tekst, beeld en/of geluid. In het kader van “Wij werken aan uw pensioen” komt er een nieuwe pensioenplanner. Het VO heeft positief geadviseerd over het voorgelegde Communicatiebeleidsplan. Het VO is verheugd dat er (nog meer) vanuit de deelnemers geredeneerd gaat worden. De nieuwe werkwijze die in het beleidsplan wordt voorgesteld zorgt voor een efficiëntere manier van werken. De nieuwe pensioen­planner gaat de deelnemers (nog meer) helpen tijdig een juiste keuze te maken in de gewenste pensioendatum. Het VO begrijpt de noodzaak van efficiënter werken. Efficiënter werken betekent ook dat de deelnemers (waar mogelijk) hun actuele mailadressen opgeven aan het Fonds. Geef dus je e-mailadres – als je dat nog niet deed – op aan PFI. Betekent dit dat alleen digitaal gecommuniceerd gaat worden? Het VO acht het van belang dat er een duidelijke communicatie richting deelnemers zal zijn, zodat ze zelf kunnen kiezen welke informatie ze digitaal willen ontvangen. Adviesaanvraag automatische waarde­overdracht kleine pensioenen In februari 2020 diende het AB van PFI een andere adviesaanvraag in bij VO-PFI. Deze keer ging het erom, in het kader van het van kracht worden van de Wet waardeoverdracht klein pensioen, een advies over het plan van het AB om bij kleine pensioenen (zijnde maximaal € 497, afkoopgrens klein pensioen 2020) die zijn ontstaan vóór 2018, automatische waardeoverdracht toe te passen. In 2020 is in een aantal gesprekken aan de Communicatie Pensioen Commissie (CPC) van het VO uitleg gegeven over de achtergronden van dit besluit. Op grond hiervan adviseert het VO positief over het voorgelegde besluit met de volgende argumenten:

 • Hiermee sluit het voorgenomen besluit aan bij het in 2018 genomen besluit van het AB om bij kleine pensioenen die zijn ontstaan vanaf 2018, automatische waardeoverdracht toe te passen. 
 • De sectorbrede aanpak, hoe om te gaan met kleine pensioenen, wordt hiermee gevolgd. 
 • De pensioenbestemming wordt hiermee behouden, dit in tegenstelling tot afkoop. 
 • Hierdoor ontstaat er geen onderscheid in de behandeling van kleine pensioenen vóór en vanaf 2018. De administratie en communicatie wordt hiermee niet onnodig complex gemaakt.

Het VO heeft in haar besluit het volgende meegenomen dat de uitgaande waardoverdrachten voor de betreffende deelnemers waarschijnlijk een lager indexatiepotentieel betekenen. Het is echter reëel te veronderstellen dat dit effect relatief gering is, gezien de hoogte van de grens (maximaal € 497 in 2020). Daarnaast speelde bij de besluitvorming het gegeven een rol dat de gewezen deelnemers die hiermee te maken hebben, de mogelijkheid bij afkoop zouden verliezen om zich verkiesbaar en benoembaar te stellen voor het VO. (Ron van Alphen, namens het Verantwoordingsorgaan PFI)