De ledenraads-verkiezing
komt eraan!

Kandidaten kunnen
zich nu inschrijven

Barend Luksen
over zijn rol als ledenraadslid

Ledenraadsverkiezing komt eraan!

Komend voorjaar verloopt de zittingsperiode van de huidige ledenraad van onze vereniging en zullen er verkiezingen voor een nieuwe ledenraad worden gehouden. In het voorjaar van 2016 zijn de leden van de huidige ledenraad gekozen, voor een periode van vier jaar.

Onze ledenraad wordt gevormd door afgevaardigden uit de rayons die door en uit de leden zijn gekozen. De ledenraad vormt als zodanig het hoogste gezag in onze vereniging. De ledenraad benoemt het bestuur, stelt het beleid van de vereniging vast op voordracht van het bestuur en toetst de uitvoering van het beleid door het bestuur.

Leden in de rayons kiezen dus hun vertegenwoordigers in de Ledenraad. Voor de rayons met meer dan 500 leden (Noord-Oost-Midden, West en Zuid-West) zijn er drie vertegenwoordigers, en voor de andere rayons (Noord-West, Zuid-Oost) zijn dit er twee.


Kiescommissie Voor de organisatie en begeleiding van de verkiezingen is een kiescommissie benoemd door de ledenraad, met twee leden uit de ledenraad (Karel van den Bosch en René Verhoeven) en twee leden uit het bestuur (Ferdi Jonkman en Dolf Santbulte). U kunt hen via het secretariaat (info@vo-nn.nl) ook altijd benaderen voor verdere informatie over de verkiezingen en het lidmaatschap van de ledenraad.

In de uitgave van VO-NN Belang van (medio) maart 2020 zullen wij u nadere uitleg geven hoe de verkiezingen precies verlopen en hoe u kunt stemmen. Wij zullen dan ook de kandidatenlijst aan u presenteren.

Daartoe kunt u zich nu al opgeven als kandidaatslid voor de ledenraad. Ook de huidige ledenraadsleden kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen.


Profiel De ledenraad wordt voor een termijn van vier jaar benoemd en komt in principe tweemaal per jaar bij elkaar. De reiskosten worden vergoed. Van ledenraadsleden wordt verwacht dat zij de mening van de leden in hun rayon vertegenwoordigen. Zij zullen voorstellen van het bestuur kritisch moeten beoordelen en daarover beslissingen moeten nemen. Hiervoor moeten zij zich onder meer verdiepen in de financiën van de vereniging en de begroting kunnen beoordelen. Een belangrijke taak is verder het volgen van de belangenbehartiging van de leden. Ook wordt verwacht dat zij initiatieven nemen in het belang van de leden, de organisatie van bijeenkomsten in hun rayon stimuleren en contacten onderhouden met de leden in hun rayon.


Opgeven voor de ledenraad Als u zich herkent in het profiel en zich aangesproken voelt om actief bij te dragen aan het goed functioneren van onze vereniging, kunt u zich bij het secretariaat opgeven als kandidaat. Dat kan schriftelijk (Paul Pellastraat 234, 7558 HM Hengelo) of per email (info@vo-nn.nl). U kunt ook andere leden kandideren met opgave van naam, woonplaats en handtekening van de leden die de kandidaatstelling opmaken en van de door die leden voorgedragen kandidaat of kandidaten.

Opgeven uiterlijk per 1 februari 2020. Dat geeft ons de gelegenheid om een goede presentatie van de kandidatenlijst voor te bereiden voor het maartnummer van VO-NN Belang.


Verkiezingen De verkiezingsperiode loopt van ongeveer eind maart tot eind april 2020. Wij zullen u hierover nog nader berichten. Per rayon worden de kandidaten met de meeste stemmen gekozen als vertegenwoordiger van hun rayon in de Ledenraad (tot het eerder aangeven maximumaantal beschikbare plaatsen in de Ledenraad per rayon). Indien een Ledenraadslid na zijn verkiezing ervoor kiest in het bestuur of een commissie plaats te nemen, zullen zij hun zetel opgeven en dan schuift de volgende kandidaat op de verkiezingsuitslaglijst door naar die plaats. Het idee hierachter is dat het niet gewenst is zowel het beleid te bepalen (bestuur) alsook dit zelf te controleren (Ledenraad).


Wij hopen natuurlijk dat zich veel betrokken leden zullen opgeven, zodat er ook daadwerkelijk wat te kiezen wordt. Mochten zich evenveel kandidaten voor een rayon aanmelden als dat er plaatsen voor dat rayon beschikbaar zijn, dan worden deze automatisch verkozen in de Ledenraad.

Dolf Santbulte, namens de kiescommissie.


Barend Luksen:

“Ik vind de vergaderingen heel erg leuk. Je komt bekende namen en mensen tegen.”

Wat zegt Barend Luksen over zijn rol als ledenraadslid voor rayon Zuid West?

“Als ledenraadslid vertegenwoordig je jouw achterban, je rayon. In het verleden kwamen de mensen in wat toen regio’s heetten vaker bij elkaar. Wij hebben begin november zo’n ontmoetingsdag georganiseerd in rayon Zuidwest in Rotterdam. Waarom niet eerder? In begin waren we meer op landelijke bijeenkomsten gericht, zoals de ledendag in Bussum. Inmiddels hebben we ons gerealiseerd dat er teveel tijd zat tussen de bijeenkomsten in de rayons”, aldus Barend.


Waarover ging je werk als ledenraadslid?

“We vertegenwoordigen de leden in ons rayon, dus ik moest met ze praten. Ik ben zelf ledenraadslid én activiteitencommissielid. Een ledenraadslid hoeft niet per se met sociale activiteiten bezig te zijn, maar ik heb het wel als wel stimulerend ervaren. Daarnaast ben je er om het bestuur te controleren en je rayon naar het bestuur te vertegenwoordigen.”


Is het veel werk?

“De ledenraad komt twee keer per jaar bij elkaar. Er is wel al besproken of we dat niet wat meer moeten intensiveren. Ik begrijp niet dat zo weinig ledenraadsleden zich op dit moment herkiesbaar hebben gesteld. Misschien hebben mensen het te druk. Ik zit al veertien jaar in het bestuur van de club, dat begon al in de VSI-tijd.”


Wat vind je het leukste aan je taak?

“Ik vind de vergaderingen heel erg leuk. Je komt bekende namen en mensen tegen. Er is ook het sociale aspect tijdens de ontmoetingen en uitstapjes. In de ledenraad zitten ook voormalige NN-managers, naast je eigen ex-collega’s.”


Is je verwachting uitgekomen?

“Toen ik vier jaar geleden begon dacht ik dat ik als ledenraadslid meer betrokken zou zijn. Maar het bestuur staat verder van je af dan vroeger. Ik dacht dat ik meer zou meebesturen en dat er meer samenspel zou zijn. Ook dacht ik dat mijn bijdrage groter had kunnen zijn, zoals bij het behartigen van de pensioenbelangen. We zijn als ledenraadsleden meer dan ik dacht op de achtergrond gebleven. We zijn onlangs wel wat bijgepraat.”


Moet de ledenraad de eigen rol nog wat ontdekken?

“Ja en dat kost tijd. Er is vier jaar geleden een hele nieuwe structuur opgezet. Daar is misschien wat te weinig tijd in gestoken. Ook onze rol als controlerende en inspirerende instantie is nog niet goed van de grond gekomen.”


En hoe is jullie bijdrage aan de pensioenbelangenbehartiging?

“Er wordt nu rekening gehouden met VO-NN, we denken via de pensioencommissie wel mee met PFI en we zitten in het PFI-verantwoordingsorgaan. Onze inbreng is er, maar op een bescheiden schaal. De resultaten van PFI zijn geweldig, maar ook ons pensioenfonds is niet immuun.”


Wat is belangrijk om te weten voor aspirant-ledenraadsleden?

“Dat je invloed hebt op wat je doet voor je collega’s, zoals het sociale aspect. En dat je daarnaast ook invloed hebt op andere belangen zoals die voor ziektekostenverzekeringen, pensioenen etc. Je betekent wat voor het aanbod aan de VO-NN-leden. Praktisch betekent dit werk dat je niet veel tijd kwijt bent: voor mij waren het een paar uurtjes per week. Als je beter op de hoogte wilt blijven van wat er in je rayon leeft, kun je zelf activiteiten organiseren en bezoeken, naast dat doornemen van vergaderstukken en het warm houden van de contacten.”


Kun je het verschil maken?

“Ja, door contact te hebben met je achterban en met het bestuur. Een bijeenkomst organiseren voor 105 man geeft veel bevrediging. Dat je betrokken bent bij wat er in je rayon gebeurt en dat je dat stimuleert. “


Je advies aan kandidaten?

“Verdiep je met collega’s in wat je het beste kan doen. Zie om naar elkaar. Mensen vinden het fantastisch om met oud-collega’s herinneringen op te halen.”